On April 23, 2021, preparations for a demonstration farm within Potato Poland began. The aim is to present modern IT and hardware solutions that support and optimize potato production.

The Digital Crops company (https://www.digitalcrops.pl/) performed an electromagnetic conductometer scan. Conductometric scanning is aimed at optimizing the necessary partial samples and helps to determine the places of installation of sensors monitoring soil hydration.
Based on the results of the study, the sites for taking soil samples for chemical analysis were designated. Both activities were performed using the AgriSoil system (https://www.digitalcrops.pl/agrisoil-system-analizy-gleby-konduktometr-oraz-proby-glebowe/), which automatically determines where soil samples are taken, allows you to print labels and marks the sampling sites with a GPS tag.

All the collected data and soil test results are available in the FarmPortal system, which allows for comprehensive monitoring of agricultural production using sensors.

The next stage is the installation of MetPRO meteorological stations and ReHydro sensors monitoring soil irrigation. The demonstration farm will also be equipped with sensors enabling automatic registration of agrotechnical treatments and solutions for monitoring the microclimate in the storage room.

Members of the Polish Potato Federation can obtain a free license for the FarmPortal application as part of the membership fee. Registration link: https://farmportal.eu/pfz-rejestracja-farmportal/

2021-05-07T12:05:00+02:00

23 kwietnia 2021 rozpoczeły się przygotowania demonstracyjnego gospodarstwa w ramach Potato Poland. Celem jest pokazanie nowoczesnych rozwiązań informatyczno – sprzętowych, które wspomagają i optymalizują produkcję ziemniaka.

Firma Digital Crops (https://www.digitalcrops.pl/) wykonała skanowanie konduktometrem elektromagnetycznym. Skanowanie konduktometryczne ma na celu optymalizację potrzebnych do wykonania prób cząstkowych oraz pomaga wyznaczyć miejsca montażu sensorów monitorujących nawodnienie gleby.
Na podstawie wyników badania zostały wyznaczone miejsca poboru prób glebowych do analizy chemicznej. Obydwie czynności zostały wykonane za pomocą systemu AgriSoil (https://www.digitalcrops.pl/agrisoil-system-analizy-gleby-konduktometr-oraz-proby-glebowe/), który automatycznie wyznacza miejsca poboru prób glebowych, pozwala na wydruk etykiet oraz oznacza miejsca poboru prób cząstkowych znacznikiem GPS.
Wszystkie zgromadzone dane oraz wyniki badania  gleby są dostępne w systemie FarmPortal, który pozwala na kompleksowe monitorowanie produkcji rolnej z wykorzystaniem sensorów.
Kolejnym etapem jest montaż stacji meteorologicznych MetPRO oraz sensorów monitorujących nawodnienie gleby ReHydro. Gospodarstwo demonstracyjne zostanie również wyposażone w sensory umożliwiające automatyczną rejestrację zabiegów agrotechnicznych oraz rozwiązania do monitorowania mikroklimatu w przechowalni.
Członkowie Polskiej Federacji Ziemniaka mogą uzyskać bezpłatną licencje do aplikacji FarmPortal w ramach opłaty składki członkowskiej. Link do rejestracji: https://farmportal.eu/pfz-rejestracja-farmportal/
2021-05-07T11:58:11+02:00
Go to Top